Living Well Through Cancer Treatment and Beyond

Video Series

The Living Well cancer video series will give you information, support and hope. Each video features patients who share their stories and experiences with helpful advice from health care experts.

Living well beyond cancer treatment

These videos provide information about common side effects beyond cancer treatment.

 • Overview
 • Aches and Pains
 • Chemo Brain
 • Neuropathy
 • Emotional Impact
 • Fatigue
 • Lymphedema
 • Stress, Anxiety, Depression
Translated videos in this series

以下视频为您提供了有关癌症治疗以外常见副作用的基本信息。 每个视频都以患者为例,他们分享他们的故事以及肿瘤专家如何应对的实用建议。

 • 总览
 • 疼痛
 • 化学脑
 • 情感影响
 • 疲劳
 • 淋巴水肿
 • 神经病
 • 焦虑和抑郁

다음 비디오는 암 치료 이외의 일반적인 부작용에 대한 기본 정보를 제공합니다. 각 비디오는 자신의 이야기를 공유하는 환자와 대처 방법에 대한 종양학 전문가의 실질적인 조언을 제공합니다. 한국어 자막 포함.

 • 개요
 • 아픔
 • 화학 뇌
 • 정서적 영향
 • 피로
 • 림프 부종
 • 신경 장해
   
 • 불안과 우울증

Следующие видео предоставляют вам основную информацию о распространенных побочных эффектах помимо лечения рака. В каждом видео показаны пациенты, которые делятся своими историями, а также практические советы специалиста по онкологии о том, как справиться с ситуацией. С русскими субтитрами.

 • обзор
 • Боли
 • химиотерапия головного мозга
 • Эмоциональное воздействие
 • Усталость
 • лимфедема
 • невропатия
 • тревога и депрессия

Los siguientes videos le brindan información básica sobre los efectos secundarios comunes más allá del tratamiento del cáncer. Cada video presenta pacientes que comparten sus historias, así como consejos prácticos de un especialista en oncología sobre cómo hacer frente. Con subtítulos en español.
 • Visión general
 • Achaques
 • Cerebro de quimioterapia
 • Impacto emocional
 • Fatiga
 • Linfedema
 • Neuropatía
 • Estrés, Ansiedad, Depresión

Các video sau đây cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các tác dụng phụ phổ biến ngoài điều trị ung thư. Mỗi video có các bệnh nhân chia sẻ câu chuyện của họ cũng như lời khuyên thực tế từ một chuyên gia ung thư về cách đối phó.
 • Tổng quan
 • Đau nhức
 • Não hóa
 • Ảnh hưởng cảm xúc
 • Mệt mỏi
 • Phù bạch huyết
 • Bệnh thần kinh
 • Lo lắng và trầm cảm
Living well through active treatment

Learn about treatment options, tips, and therapies to help you through your cancer treatment.

 • Radiation Therapy: What you need to know
 • Tips for the Newly Diagnosed Patient
 • Nutrition Matters
 • Immunotherapy
 • Oral Chemo
Translated videos in this series

了解治療方案、技巧和療法,以幫助您完成癌症治療

 • 放射治疗:你需要知道的
 • 给新诊断患者的提示
 • 营养很重要
 • 免疫疗法

암 치료를 통해 도움이 되는 치료 옵션, 팁 및 치료법에 대해 알아보십시오.

 • 방사선 요법: 알아야 할 사항
 • 새로 진단받은 환자를 위한 팁
 • 영양 문제
 • 면역 요법

Узнайте о вариантах лечения, советах и ​​методах лечения, которые помогут вам в лечении рака.

 • Лучевая терапия: что нужно знать
 • Советы для недавно диагностированного пациента
 • Питание имеет значение
 • Иммунотерапия

Obtenga información sobre opciones de tratamiento, consejos y terapias para ayudarlo durante su tratamiento contra el cáncer.

 • Radioterapia: Lo que necesitas saber
 • Consejos para el paciente recién diagnosticado
 • Cuestiones de nutrición
 • Inmunoterapia

Tìm hiểu về các lựa chọn điều trị, mẹo và liệu pháp để giúp bạn vượt qua quá trình điều trị ung thư.

 • Xạ trị: Những điều bạn cần biết
 • Lời khuyên cho bệnh nhân mới được chẩn đoán
 • Vấn đề dinh dưỡng
 • Liệu pháp miễn dịch
Living Well Guide

A reference guide for patients to have one resource for all contact numbers, support services and self-care information.

Living Well reference guide for patients to have one resource for all contact numbers, support services and self-care information.

Contact Information

Providence Cancer Institute: 503-215-6014